Khai Phi's Website

A Promise To God_Một Lời Hứa Với Chúa

An Irishman was flustered not being able to find a parking space in a large mall’s parking lot.
Một người Ái Nhĩ Lan nóng ruột và bối rối không thể tìm ra một chỗ đậu xe trong bãi đậu khu thương mại lớn.
“Lord,”he prayed,”I can’t stand this.If you open a space up for me,I swear I’ll give up drinking me whiskey, and I promise to go to church every Sunday.”
“Lạy Chúa”, ông ta cầu nguyện, “Con không thể chịu được điều này. Nếu ngài mở ra được một chỗ đậu xe cho con, con thề sẽ bỏ uống huýt ky, và con hứa sẽ đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật.”
Suddenly, the clouds parted and the sun shone on an empty parking spot. Without hesitation, the man said,”Never mind,I found one.”
Bỗng đám mây trôi đi và mặt trời rọi vào một chỗ đậu xe trống. Không do dự, người đàn ông nói, “Chúa đừng để ý tới lời con vừa nói, con tìm được một chỗ đậu xe rồi.”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

%d