Khai Phi's Website

Secret Love_Sammy Fain & Paul Francis Webster_Mối Tình Thầm Lặng

Doris Day đóng vai một cô gái chăn bò (cowgirl) đeo súng đi ngựa lên đồi cao vắng về để nói ra với sao và hoa mối tình thầm kín của mình, rồi lên ngựa về nhà.

Once I had a secret love
Đã một lần em có một mối tình thầm lặng
That lived within the heart of me.
Sống trong tim em.
All too soon my secret love
Tất cả đều quá sớm để mối tình thầm lặng của em
Became impatient to be free.
Trở thành không còn kiên nhẫn mà lộ ra.
So I told a friendly star,
Vì vậy em đã nói với một ngôi sao hiền,
(Doris Day nhìn lên ngôi sao ở trên trời)
The way that dreamers often do.
Giống như những kẻ mơ mộng thường làm.
Just how wonderful you are
Chỉ vì anh tuyệt vời biết bao
And why I am so in love with you.
Mà em quá yêu anh.
Now I shout it from the highest hill ,
Bây giờ thì từ trên ngọn đồi cao nhất, em nên nói to điều này ra,
(Doris Day đứng trên đồi cao hát to lên)
Even told the golden daffodils .
Ngay cả với những đóa hoa thuỷ tiên vàng. (Doris Day cầm hoa lên)
At last my heart’s an open door
Cuối cùng tim em bây giờ là một cánh cửa mở
And my secret love’s no secret anymore.
Và mối tình thầm kín của em không còn thầm kín nữa.

Now I shout it from the highest hill,
Bây giờ thì từ trên ngọn đồi cao nhất, em nên nói to điều này ra,
(Doris Day đứng trên đồi cao hát to lên)
Even told the golden daffodils.
Ngay cả với những đóa hoa thuỷ tiên vàng. (Doris Day cầm hoa lên)
At last my heart’s an open door
Cuối cùng tim em bây giờ là một cánh cửa mở
And my secret love’s no secret anymore.
Và mối tình thầm kín của em không còn thầm kín nữa.

Phi Long Huỳnh Anh & KPHN dịch ra tiếng Việt

%d