Khai Phi's Website

Father O’Connor – Irish Tale From Cork : Cha O’Connor – Truyện Ái Nhĩ Lan Từ Quận Cork

Father O’Connor walks into a pub and says to the first man he meets, ‘Do you want go to heaven?’. Cha O’connor bước vào một quán nhậu và nói với người đàn ông đầu tiên cha gặp, «Con có muốn lên thiên đàng không?».
The man replies, ‘Yes, Father.” Người đàn ông đáp, «Thưa Cha, có. » Father O’Connor then says, ‘Leave this bar right now, and go outside’. Rồi Cha O’connor nói, «Hãy rời quán này ngay bây giờ và đi ra ngoài».
O’Connor proceeds to another man, and asks him the same thing. The chap also answers, ‘Yes’. O’Connor tới một người đàn ông khác và cũng hỏi hắn như vậy. Chàng ta cũng trả lời, «Dạ có ». Father O’Connor asks him too to go out. Cha O’Connor cũng yêu cầu hắn đi ra ngoài.
The Reverend Father goes the third man and asks, ‘Would you like to go to heaven? ‘ Vị Cha Đáng Kính đi tới người đàn ông thứ ba và hỏi, «Con có thích lên thiên đàng không?» This time the reply is, ‘No thank-you Father’. Lần nầy câu trả lời là, «Không, cám ơn Cha”.
Surprised, Father O’Connor asks, ‘Why not?’ Ngạc nhiên, Cha O’Connor hỏi, «Tại sao không?» The man opines, ‘I mean I do, but only after I die.’ Người đàn ông cắt nghĩa, «Ý con nói là có, nhưng chỉ sau khi con chết.»
The Father O’Connor explains, ‘That’s what I am talking about.’ Cha O’Connor giải thích, «Cha đang hỏi con như thế đấy.»
The man says, ‘Oh, I thought you are getting a group ready right now.’ Người đàn ông nói, «Ồ, con đã tưởng lầm là cha đang đi gom những người sẵn sàng lên thiên đàng ngay bây giờ.»

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

%d bloggers like this: