Khai Phi's Website

Những Bông Hồng_Roses

Những Bông Hồng
Roses

Ai đã cho tôi những đóa hồng
Somebody who gave me roses to share (1)
Để hồn tôi dậy nỗi bâng khuâng .
Stirred up my heart with nice feelings .
Phút giây mơ tưởng thời hoa bướm ,
In a moment , I thought my youth was coming
Mái tóc phong sương chạnh cõi lòng .
Back with a gloomy light on my graying hair

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Roses to share = roses in an e-mail attachment .

Cám ơn Cecilia Khưu Thanh Vân đã gửi e-mail .

%d bloggers like this: