Khai Phi's Website

Leona Helmsley

Leona Helmsley left $12m to her pet dog , Trouble
Leona Helmsley đã để lại 12 triệu $US cho con chó cưng (chó được nuông chiều) của bà tên là Trouble (trouble : sự rắc rối , kẻ gây rắc rối)

Leona Helmsley
Leona Helmsley

Người đáng chán làm ta thấy chán ,
People made me tired of them .
Tám tỷ đô cho bạn chó thôi . (*)
I donated my 8-billion dollars to dogs that were friends until my end .
Mấy ai hiểu được lòng người ,
Who could understand Man’s heart ?
Mấy ai có được những lời tri âm . (**)
Who could say and get words of a true friend ?

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Đô : đô la Mỹ .
(**) Có được : được nghe nói với mình hoặc thốt lên được .

 

US tycoon’s ‘$8bn to dog welfare’ (BBC News)
Tỷ phú Mỹ để lại “8 tỷ $US cho an sinh của chó” (Tin của BBC)

The late US real estate tycoon Leona Helmsley reportedly wanted her estimated $8bn fortune spent on dogs . Nữ tỷ phú địa ốc (làm nghề bán nhà đất) Mỹ quá cố Leona Helmsley , theo tin tức , đã muốn tài sản tính ra 8 tỷ $US của bà được tiêu dùng cho chó .
She left instructions that her estate go towards dog welfare , according to the New York Times , and animal welfare groups are elated . Theo báo New York Times (Nữu Ước Thời Báo) , bà đã để lại chỉ thị rằng tài sản của bà phải được để cho sự an sinh (sự sống bình an) của chó , và những nhóm người hoạt động cho sự an sinh của thú vật cảm thấy khoái trí .
The newspaper said that while her wishes were not part of her will courts do consider expressions of intent . Tờ báo nói rằng trong khi những mong muốn của bà đã không được viết vào tờ di chúc , các toà án nhất định xem đó như là những phát biểu về ý định của bà .
Mrs Helmsley , who died last August aged 87 , was dubbed the “Queen of Mean” during a trial in 1989 for tax evasion . Bà Helmsley , từ trần vào tháng 8 vừa qua thọ 87 tuổi , đã được tặng biệt danh là “Nữ Hoàng Nhỏ Mọn” trong một vụ ra tòa năm 1989 vì trốn thuế . She left a $12m (£6m) inheritance to her pet dog , Trouble , explicitly leaving out two of her grandchildren . Bà đã để tiền thừa kế 12 triệu $US cho con chó cưng của bà tên là Trouble (Rắc Rối) , rõ ràng là cho ra rìa hai trong những người cháu gọi bà bằng bà . But in April a Manhattan judge reduced the trust fund for the nine-year-old Maltese to $2m and the grandchildren received $6m each . Nhưng vào tháng 4 , một chánh án ở Manhattan đã giảm số tiền cho Chú Hiệp Sĩ chín tuổi xứ Malta xuống còn 2 triệu $US và xử hai người cháu mỗi người được 6 triệu $US (chú thích của KPHN : vì người ta gọi Bà Helmsley là “Nữ Hoàng Nhỏ Mọn”, tác giả bài báo này theo đó gọi con chó cưng Trouble của bà là Chú Hiệp Sĩ chín tuổi xứ Malta – Knight of Malta , Chevalier de Malte , một chức tước do vua Anh phong – KPHN’s note : the author of this article called the dog Trouble as “the nine-year-old Maltese” because Mrs. Helmsley had been called “Queen of Mean”) .
Charities said the money could be used to rescue dogs from disaster zones and to tackle dog fighting , rabies in China and India as well as the canine over-population problem . Những tổ chức từ thiện nói rằng tiền của bà Helmsley có thể dùng để cứu những con chó khỏi những vùng bị tai họa và để đối phó với nạn chơi “chọi chó” [cho chó cắn nhau để xem] , đối phó với nạn chó dại ở Trung Quốc và Ấn Độ cũng như đối phó với vấn đề chó sinh sản quá nhiều . Wayne Pacelle , president of the Humane Society , said US charitable foundations , like that established by Mrs Helmsley , were legally required to spend 5% of their assets per year . Wayne Pacelle , chủ tịch Hội Nhân Đạo , nói rằng những cơ sở từ thiện Mỹ , như là cơ sở từ thiện do Bà Helmsley thành lập , trên phương diện luật pháp , đã bị buộc phải tiêu dùng mỗi năm 5% số tiền của mình . On an $8bn estate , that would be $400m – three times the Humane Society’s annual budget, he told AP news agency . Ông nói với hãng thông tin AP – Associated Press (Thông Tấn Xã) rằng 5% của 8 tỷ $US (tài sản của Bà Helmsley) là 400 triệu $US ; 400 triệu $US to gấp ba lần ngân khoản hàng năm của Hội Nhân Đạo.

Bản dịch sang Việt Văn và chú thích của Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: