Khai Phi's Website

Si Vous l’Aviez Compris_Nếu Em Đã Hiểu Cho_If You Had Understood That

Si Vous l’Aviez Compris (Denza/Bordese)
Paroles de Jean-Louis Aubert
Nếu Em Đã Hiểu Cho (Denza/Bordese)
Lời của Jean-Louis Aubert
If You Had Understood That (Denza/Bordese)
Lyrics by Jean-Louis Aubert

Rien qu’au revoir murmuré tout bas
Chỉ có lời từ biệt nói khẽ
Just the goodbye you uttered very softly
En me serrant la main .
Khi bắt tay tôi .
When shaking my hand .
Et mon coeur brisé suivit vos pas
Và lòng tôi tan vỡ theo những bước đi của em
And my broken heart followed your steps 
Au loin sur le chemin .
Ở đằng xa trên đường .
Far on your way .
Car vous n’avez jamais connu
Vì em đã không bao giờ biết cho
Because you have never known
L’amour dont je souffrais ,
Tình tôi đau khổ ,
I suffered from my love for you ,
Jamais vous n’êtes revenue .
Nên em đã không bao giờ trở lại .
You have never come back .
Ô vous que j’adorais .
Ôi em , người tôi đã rất yêu thương .
Oh you that I adored .
Pourquoi n’avez-vous pas surpris
Sao em đã không thấy được
Why weren’t you surprised
Mon secret dans mes yeux ?
Nỗi lòng thầm kín trong mắt tôi ?
At my secret in my eyes ?
Hélas ! Si vous l’aviez compris ,
Hỡi ơi ! Nếu em đã hiểu cho ,
Helas ! If you had understood that ,
Nos coeurs unis seraient heureux .
Đôi tim sum hợp của chúng ta đã hạnh phúc .
Our united hearts would have been happy .

Rien qu’au revoir murmuré tout bas
Chỉ có lời từ biệt nói khẽ
Just the goodbye you uttered very softly
En me serrant la main .
Khi bắt tay tôi .
When shaking my hand .
Et c’est là , c’est là ce qui me reste , hélas ,
Và hỡi ơi đó , đó là những gì còn lại
And that’s what, that’s what remains in me , helas ,
D’un doux rêve lointain !
Của một mơ mộng êm đềm xa xôi cho tôi !
From a tender dream a long time ago !
Depuis je vis dans le passé ,
Từ  khi tôi thấy trong quá khứ ,
Since I saw in the past ,
Revoyant ce moment
Thấy lại giây phút đó 
Seeing again that moment 
Que rien n’a jamais effacé ,
Giây phút đã không gì xóa mờ ,
That nothing could erase,
Je vis en vous aimant .
Tôi sống yêu em .
I live loving you .
Pourquoi n’avez-vous pas surpris
Sao em đã không thấy được
Why weren’t you surprised
Mon secret dans mes yeux ?
Nỗi lòng thầm kín trong mắt tôi ?
At my secret in my eyes ?
Hélas ! Si vous l’aviez compris ,
Hỡi ơi ! Nếu em đã hiểu cho ,
Helas ! If you had understood that ,
Nos coeurs unis seraient heureux .
Đôi tim sum họp của chúng ta đã hạnh phúc .
Our united hearts would have been happy .

Bản dịch sang Việt Văn và Anh Văn của Khai Phi
Translated into Vietnamese and English by Khai Phi

%d bloggers like this: