Khai Phi's Website

Hai Việc Khó Trong Cuộc Đời Của Đàn Ông_Two Big Challenges Of A Man’s Life

Hai việc khó trong cuộc đời của đàn ông là hiểu và chỉ làm tình với người đàn bà mình chung sống.
A man’s life has two big challenges : understanding and making love only with his wife or girlfriend.
Khai Phi

%d