Khai Phi's Website

The White Rose Of Athens_Bông Hồng Trắng Athens

Till the white rose blooms again ,
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại ,
You must leave me, leave me lonely .
Anh phải xa em , để em cô đơn .
So goodbye my love till then ,
Thôi tạm biệt anh yêu cho đến khi đó ,
Till the white rose blooms again .
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .

The summer days are ending in the valley
Những ngày hè đang phai tàn trong thung lũng
And soon the time will come when we must be apart .
Và chẳng bao lâu sẽ đến lúc chúng ta phải xa cách .
But like the rose that comes back with the springtime ,
Nhưng giống như bông hồng trở lại vào mùa xuân ,
You will return to me when springtime comes around .
Anh sẽ về với em khi mùa xuân đến bên em .

Till the white rose blooms again ,
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại ,
You must leave me, leave me lonely .
Anh phải xa em , để em cô đơn .
So goodbye my love till then ,
Thôi tạm biệt anh yêu cho đến khi đó ,
Till the white rose blooms again .

Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .

Till the white rose blooms again ,
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .
You must leave me, leave me lonely .
Anh phải xa em , để em cô đơn .
So goodbye my love till then ,
Thôi tạm biệt anh yêu cho đến khi đó ,
Till the white rose blooms again .
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .

Goodbye till then .
Tạm biệt anh cho đến khi đó .
Goodbye till then .
Tạm biệt anh cho đến khi đó .
Goodbye till then .
Tạm biệt anh cho đến khi đó .

Hoài Sơn Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt

%d