Khai Phi's Website

Pretend_Giả Vờ

Pretend 
Words & Music by Lew Douglas, Cliff Parman,  & Frank Lavere
Giả Vờ
Lời & Nhạc của Lew Douglas, Cliff Parman,  & Frank Lavere

Pretend you’re happy when you’re blue .
Hãy giả vờ bạn hạnh phúc khi bạn buồn .
It isn’t very hard to do .
Việc này không khó lắm .
And you’ll find happiness without an end
Và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc vô tận
Whenever you pretend .
Bất cứ khi nào bạn giả vờ .
Remember anyone can dream
Hãy nhớ rằng ai cũng có thể mơ mộng (1)
And nothing’s bad as it may seem .
Và không có gì xấu dù thấy có vẻ xấu. (1)
The little things you haven’t got
Những gì nhỏ mà bạn không có được
Could be a lot if you’d pretend .
Có thể thành lớn lao nếu bạn giả vờ .
You’ll find a love you can share ,
Bạn sẽ tìm thấy một người yêu bạn có thể chia xẻ , (1)
One you can call all your own .
Một người mà bạn có thể gọi là hoàn toàn của riêng bạn . (1)
Just close your eyes , he’ll (she’ll) be there ,
Bạn chỉ nhắm mắt lại, người đó sẽ có mặt tại chỗ bạn muốn gặp, (1)
You’ll never be alone .
Bạn sẽ không bao giờ cô độc .
And if you sing this melody ,
Và nếu bạn hát khúc ca này ,
You’ll be pretending just like me ,
Bạn sẽ giả vờ bạn đúng là tôi ,
The world is mine it can be yours , my friend ,
Thế giới là của tôi có thề là của bạn , bạn ơi .
So why don’t you pretend ?
Vậy sao bạn không giả vờ ?

And if you sing this melody ,
Và nếu bạn hát khúc ca này ,
You’ll be pretending just like me ,
Bạn sẽ giả vờ bạn đúng là tôi ,
The world is mine it can be yours , my friend ,
Thế giới là của tôi có thề là của bạn , bạn ơi .
So why don’t you pretend ?
Vậy sao bạn không giả vờ ?

Khai Phi dịch ra văn xuôi tiếng Việt

(1) Ý nói bạn có thể chia xẻ người yêu X của người khác bằng cách giả vờ (tưởng tượng , mơ mộng) bạn là người yêu của X. Thí dụ bạn nhắm mắt lại tưởng tượng bạn gặp X tại một chỗ nào đó. Việc này thấy có vẻ xấu , nhưng không xấu vì bạn chỉ giả vờ (tưởng tượng , mơ mộng) như thế mà thôi .

%d