Khai Phi's Website

Good Lord ! He’s Done It Again_Chúa Tốt Quá ! Ngài Lại Làm Ra Rượu Nữa !

An Irish priest is driving down to New York and gets stopped for speeding in Connecticut.
Một linh mục Ái Nhĩ Lan lái xe xuống Nữu Ước và bị chặn lại tại Connecticut vì xe chạy quá vận tốc.
The state trooper smells alcohol on the priest’s breath and then sees an empty wine bottle on the floor of the car.
Cảnh sát tuần tiễu giao thông thấy hơi thở linh mục có mùi rượu và vỏ một chai rượu vang trên sàn xe.
He says, “Sir, have you been drinking?”
Viên cảnh sát nói, «Thưa Ông, Ông vừa uống rượu phải không?»
“Just water,” says the priest.
«Uống nước thôi mà,» linh mục nói.
The trooper says, “Then why do I smell wine?”
Cảnh sát tuần nói, «Vậy tại sao tôi ngửi có mùi rượu?»
The priest looks at the bottle and says, “Good Lord! He’s done it again!”
Linh mục nhìn vỏ chai rượu rồi nói, «Chúa tốt quá! Ngài lại làm ra rượu nữa!» (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

(*) The priest meant that the trooper smelt wine just because God produced the left over one in the bottle. Ý linh mục nói rằng sở dĩ viên cảnh sát tuần tiễu giao thông ngửi thấy mùi rượu chỉ vì Chúa đã làm ra chỗ rượu còn trong vỏ chai.

%d bloggers like this: