Khai Phi's Website

If Life Is Just A Comedy_Nếu Đời Chỉ Là Hài Kịch

If life is just a comedy, why do you shed tears for people, and yourself in the end ?
Nếu đời chỉ là hài kịch, tại sao người ta lại đổ lệ cho người khác và cho chính mình vào lúc cuối ?
Khai Phi Hanh Nguyen

%d bloggers like this: