Khai Phi's Website

Who’s In Charge ?_Ai Là Kẻ Đảm Trách ?

When God made the human, all of the different parts wanted to be the boss.
Khi Trời tạo ra con người, tất cả các thành phần khác nhau của cơ thể muốn làm người cầm đầu.
The brain said “Since I do all the thinking, I must be the most important and I should be the boss.”
Bộ óc nói “Bởi vì tất cả việc suy nghĩ là do tôi, tôi phải là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
The eyes said “I see everything and let the rest of you know where we are, so I’m the most important and I should be the boss.”
Đôi mắt nói “Tôi nhìn thấy mọi vật và cho cơ thể biết đang ở đâu, vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.
The hands said “Without me we wouldn’t be able to pick anything up or move anything. So I’m the most important and I should be the boss.”
Đôi bàn tay nói “Không có tôi, cơ thể không thể nhặt lên một cái gì hoặc không thể di chuyển một cái gì. Vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
The stomach said “I turn the food we eat into energy for the rest of you. Without me, we’d starve. So I’m the most important and I should be the boss.”
Dạ dày nói “Tôi biến thức ăn thành năng lượng cho cơ thể. Không có tôi, cơ thể chết đói. Vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
The legs said “Without me we wouldn’t be able to move anywhere.
So I’m the most important and I should be the boss.”
Đôi chân nói “Không có tôi, cơ thể không di chuyến đi đâu được. Vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
Then the rectum spoke up, “I think I should be the boss.”
Rồi trực tràng (ruột cùng) lên tiếng, “Tôi nghĩ tôi làm người cầm đầu mới phải.”
All the rest of the parts of the body laughed and laughed and said “YOU?! You don’t do anything! You’re not important! You can’t be in charge. You’ll never be the boss.”
Tất cả các thành phần khác của cơ thể cười, cười, rồi nói “ANH SAO?! Anh không làm gì cả! Anh không quan trọng! Anh không thể đảm trách! Anh sẽ không bao giờ là người cầm đầu.”
So the rectum got angry and closed up.
Vì vậy ruột cùng nổi giận và đóng lại.
After a few days, the legs were all wobbly, the stomach tightened up, the hands were all shaky, the eyes got all foggy and watery, and the brain couldn’t think.
Sau ít ngày, đôi chân đi lảo đảo, dạ dạy thắt lại, đôi tay run rẩy, đôi mắt mờ chảy nước, và khối óc không thể suy nghĩ.
They all gave in because they couldn’t take any more of this and agreed to make the rectum boss.
Tất cả chịu thua bởi vì không thể chịu đựng nổi nữa và đồng ý để ruột cùng làm người cầm đầu.
The moral of the story?
Luân lý của truyện? (truyện dạy cho người ta cái gì?).
You don’t have to be the brain to be boss, just an asshole.
Bạn không cần là khối óc để làm người cầm đầu, mà chỉ cần là lỗ đít. (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

(*) Tác giả không dùng chữ anus (hậu môn) mà dùng chữ asshole (lỗ đít) vậy phải dịch là lỗ đít cho đúng ý của tác giả.
Khối óc là cao cấp nhất và thông minh.
Lỗ đít là hạ cấp nhất, ngu dốt và bẩn thỉu thối tha.

%d