Khai Phi's Website

Sex Is Treacherous_Tình Dục Không Tin Được

Sex is treacherous because it tells people that they are in love, and it can make them do even the worst thing.
Tình dục không tin được vì nó bảo người ta rằng họ yêu nhau và nó có thể khiến người ta làm ngay cả điều xấu xa nhất.

Khai Phi Hanh Nguyen

%d bloggers like this: