Khai Phi's Website

Giọt Lệ Tình Xưa_Old Love’s Tears

Giọt Lệ Tình Xưa
Old Love’s Tears

Thôi em hãy bớt lệ sầu ,
Please don’t cry too much anymore ,
Lòng ta đã muốn nhuộm màu mắt em .
My heart is beginning to reflect the color of your tears .
Hãy ngừng thổn thức con tim
Please don’t sob so long .
Cho làn gió nhẹ lay mềm tóc xanh .
Then the light wind will beautifully wave your hair along .
Đời ta cũng nguyện vô tình ,
I’ve told myself: no longer fall in love .
Đây khăn em hay một mình lau đi .
Here’s a handkerchief for the tears still showing in your eyes .
Lệ khô rồi hãy ra về
Please don’t go home until they are dry
Để em giữ lấy ước thề tình xưa .
And save your heart for your old love tonight .
Lòng ta còn ngại trời mưa
I am still afraid that it would rain ,
Nước rơi hạt lạnh không chừa áo em
That cold raindrops would drench and stain your dress ,
Cho ta phải lặng trước đèn ,
And that I would have to sit quietly at night ,
Mở tờ giấy trắng thơ lên sợi buồn .
Writing a sad poem by lamplight .

Khai Phi Hạnh Nguyên
Dec. 31 , 2007

Translation into plain English by KP reviewed by Matthew Smith

%d bloggers like this: