Khai Phi's Website

Miss Universe_Đệ Nhất Giai Nhân

DeNhatGiaiNhan_Song

Đệ Nhất Giai Nhân_Lời bài hát
Miss Universe_Song words

Em sẽ là Đệ Nhất Giai Nhân .
You will be the most beautiful lady .
Mắt là sao lấp lánh dưới dương trần .
Your eyes are the stars that sparkle throughout the world .
Đệ Nhất Giai Nhân , ngôi cao vương miện in nét vàng ,
The Most Beautiful Lady with a shining gold crown
Hoa xuân rơi rụng vương gót hài .
And Spring flowers falling during her walk !
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !

Thơ sẽ về trong mắt em
Poetry will come from your eyes .
Và hoa trên nét em cười .
Flowers in your smile .
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !

Đêm nay trong hoa đèn vương ánh hồng ,
Tonight in the splendor of the pink light on the stage ,
Em là Đệ Nhất Giai Nhân .
You are The Most Beautiful Lady .
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !
Xin gió ngợi ca tóc em
Oh Wind ! Please come and praise her hair ,
Và đem nhạc thơ về cho trái tim nồng
And bring about Music and Poetry to her tender heart
Để tình yêu mãi đắm say .
So that her love is forever wonderful .

Đêm nay, trăng sao về gieo ánh vàng ,
Tonight underneath the sky with the golden moon and stars ,
Em là Đệ Nhất Giai Nhân .
You are The Most Beautiful Lady .
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !
Xin gió ngợi ca tóc em
Oh Wind ! Please come and praise her hair ,
Và đem nhạc thơ về cho trái tim nồng
And bring about Music and Poetry to her tender heart
Để tình yêu mãi đắm say .
So that her love is forever wonderful .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d