Khai Phi's Website

Già Muốn Đằng Nào ?

Macho Old Man

Seductive Old Woman

Già nhưng còn sạch , còn thơm , (1)
Còn được khỏe mạnh là ơn Trời rồi . (2)
Yêu người yêu bóng hình thôi ,
Yêu thêm chút nữa là đời không yên .
Về Việt Nam yêu hết tiền !!!
Việt Kiều hưu trí … ai điên yêu già ?! (3)

Phi Long & Khai Phi

(1) Sạch thơm ít nhất ở bốn góc con người : răng , tóc , nách và … bàn tọa .
(2) Trời viết hoa là ông Trời , không viết hoa là bầu trời .
(3) Ông già Việt ở ngoại quốc không tìm yêu bà già , bà già Việt ở ngoại quốc cũng không tìm yêu ông già (xem ảnh ông già … gân và bà già … gan).

%d bloggers like this: