Khai Phi's Website

Impossible_Không Thể Được

Impossible_Words & Music by Steve Allen in 1956
Không Thể Được_ Lời và Nhạc của Steve Allen viết năm 1956

If they had ever told me how sweet a kiss could be,
Nếu người ta đã từng nói cho tôi biết nụ hôn ngọt ngào như thế nào,
I would have said “Impossible, impossible for me”.
Thì tôi có thể đã trả lời “Đối với tôi, nụ hôn làm gì có thể ngọt ngào đến thế. (1)
And if they’d said “I’d find you beyond the rainbow’s end”,
Và nếu người ta đã hẹn gặp tôi ở bên kia cuối cầu vồng,
I would have said “Impossible, impossible, my friend”.
Thì tôi có thể đã trả lời “Không thể được, không thể được, bạn ơi.” (2)
To dream about what might have been
Mơ về một chuyện gì có thể đã có
Is strange enough for me.
Là đủ lạ đối với tôi rồi. (3)
But now it seems I’m living in
Nhưng bây giờ hình như tôi đang sống trong
A dream too beautiful to be.
Mơ mộng quá đẹp để mà có thật. (4)
If they had said a moonbeam could calm a stormy sea,
Nếu người ta đã bảo một luồng ánh trăng có thể làm êm một cái biển bão táp,
I would have said “Impossible”, but now at last I see
Tôi có thể đã trả lời “Không thể được”, nhưng bây giờ rốt cuộc tôi thấy
That nothing is impossible if you are here .. with .. me ..
Rằng không có gì là không thể được nếu em ở đây .. với .. tôi .. (5)

I would have said “Impossible”, but now at last I see
Tôi có thể đã trả lời “Không thể được”, nhưng bây giờ rốt cuộc tôi thấy
That nothing is impossible if you are here … with … me…
Rằng không có gì là không thể được nếu em ở đây … với … tôi …

Khai Phi dịch sang văn xuôi tiếng Việt

(1) Ý nói tôi chưa yêu ai bao giờ nên tôi không tin hôn người yêu có thể ngọt ngào như người ta nói .
(2) Ý nói khi tôi chưa yêu thì ai nói gì vô lý tôi biết ngay .
(3) Ý nói lúc chưa yêu , tôi là người thực tế nên rất ít khi tưởng tượng được một chuyện gì có thể đã xảy ra .
(4) Ý nói yêu em , tôi đâm ra mơ mộng những gì quá đẹp nên xa vời không có thật .
(5) Ý nói tôi đang yêu em và nếu em ở bên tôi , tôi sẽ mơ mộng đến nỗi chuyện gì cũng có thể có thật .

 

%d