Khai Phi's Website

Which Book Helps Most_Quyển Sách Nào Giúp Nhiều Nhất

A bookseller conducting a market survey asked a woman,  
“Which book has helped you most in your life?” 
The woman replied, “My husband’s cheque book!”
Một người bán sách làm một cuộc thông kê về thị trường hỏi một người đàn bà, “Quyển sách nào giúp bà nhiều nhất trong đời?”
Người đàn bà trả lời, “Quyển ngân phiếu của chồng tôi!”

Documented by Võ Ngô
Võ Ngô sưu tầm
Khai Phi dịch ra tiếng Việt

%d bloggers like this: