Khai Phi's Website

An Old Man’s Secret_Bí Mật Của Ông Già

Someone asked an old man : Even after 70 years, you still call your wife “Darling, Honey, Love.” What’s the secret?  
Old man : I forgot her name and I’m scared to ask her!
Một người hỏi một ông già : Dẫu ngoài 70 tuổi, ông vẫn còn gọi vợ “Cưng, Mình, Em Yêu.” Bí mật nào đã giữ cho ông được như vậy?
Ông già đáp : Tôi quên tên bà ấy rồi và tôi rất sợ hỏi bà ấy!

Documented by Võ Ngô
Võ Ngô sưu tầm
Khai Phi dịch ra tiếng Việt

%d