Khai Phi's Website

If I Give My Heart To You_Jimmy Brewster, Jimmie Crane & Al Jacobs_Nếu Em Yêu Anh

If I give my heart to you ,
Nếu em yêu anh ,
Will you handle it with care ?
Anh có cẩn thận đối xử với tình yêu của em không ?
Will you always treat me tenderly ?
Anh có luôn trìu mến em không ?
And in every way be fair ?
Và trong đủ mọi cách , anh có công bằng với em không ?
If I give my heart to you ,
Nếu em yêu anh ,
Will you give me all your love ,
Anh có yêu em hết lòng không ,
Will you swear that you’ll be true to me
Anh có thề rằng anh sẽ thành thật với em
By the light that shines above ?
Trước ngọn đèn sáng ở trên đây không ?
And will you sigh with me when I’m sad ?
Khi em buồn , anh có thở dài với em không ?
Smile with me when I’m glad ?
Anh có mỉm cười với em khi em vui không ?
And always be as you are with me tonight ?
Và anh có luôn luôn như đêm nay với em không ?
Think it over and be sure .
Anh hãy nghĩ cho kỹ và chắc chắn .
Please don’t answer till you do .
Xin anh đừng trả lời cho đến khi nghĩ xong .
When you promise all those things to me ,
Khi anh hứa tất cả những điều đó với em ,
Then I’ll give my heart to you .
Em sẽ trao tình yêu của em cho anh .
And will you sigh with me when I’m sad ?
Khi em buồn , anh có thở dài với em không ?
Smile with me when I’m glad ?
Anh có mỉm cười với em khi em vui không ?
And always be as you are with me tonight ?
Và anh có luôn luôn như đêm nay với em không ?
Think it over and be sure .
Anh hãy nghĩ cho kỹ và chắc chắn .
Please don’t answer till you do .
Xin anh đừng trả lời cho đến khi nghĩ xong .
When you promise all those things to me ,
Khi anh hứa tất cả những điều đó với em ,
Then I’ll give my heart to you .
Em sẽ trao tình yêu của em cho anh .

Hạnh Nguyên & Duy Ánh dịch ra tiếng Việt

%d bloggers like this: