Khai Phi's Website

Trà Nữ_Tea Girl

The tea may be nice.
But I am old enough to find out that a woman’s breasts are just to feed babies.

Người đẹp rót mời một chén trà
Nhưng sao lại để nhũ hoa ra .
Ta già ta mới hay chân lý
Chỉ cho con bú , vú đàn bà .  (*)

Khai Phi

(*) Vú đàn bà chỉ cho con bú
Chủ tự (vú đàn bà) bị đảo ngược thành
Chỉ cho con bú , vú đàn bà .

Ảnh do Nguyễn Thị Tím sưu tầm
Picture documented by Nguyễn Thị Tím

%d bloggers like this: