Khai Phi's Website

Alone_Steinberg, Billy; Kelly, Tom_Cô Đơn

I hear the ticking of the clock.
Em nghe tiếng đồng hồ gõ.
I’m lying here, the room’s pitch dark
Em đang nằm đây, trong phòng tối đen
And the night goes by so very slow.
Và cứ thế đêm trôi rất chậm.
Oh I hope that it won’t end though
Ôi, em mong đừng hết đêm dầu
Alone.
Em cô đơn. (1)

Till now I always got by on my own.
Cho đến bây giờ, em đã luôn tìm cách sống một mình.
I never really cared until I met you
Em đã thật chẳng bao giờ cần đâu cho tới khi gặp được anh
And now it chills me to the bone.
Và bây giờ em lạnh thấu xương.
How do I get you alone ?
Làm sao em giữ được anh đây ?
You don’t know how long I have waited
Anh không biết em đã chờ đợi bao lâu đâu
And I was going to tell you tonight.
Và anh không biết em sắp nói với anh đêm nay đâu.
But the secret is still my own
Nhưng em vẫn giữ kín bí mật
And my love for you is still unknown
Và tình em chưa biết
Alone.
Có còn riêng cho anh không.

Till now I always got by on my own.
Cho đến bây giờ, em đã luôn tìm cách sống một mình
I never really cared until I met you
Em đã thật chẳng bao giờ cần đâu cho tới khi gặp anh
And now it chills me to the bone.
Và bây giờ em lạnh thấu xương.
How do I get you alone ?
Làm sao em giữ được anh đây ?
How do I get you alone ?
Làm sao em giữ được anh đây ?
Alone.
Giữ được anh đây.

Hồng Loan Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt

(1) Mặc dầu cô đơn, em mong đêm đừng chấm dứt vì em muốn anh về nhà trong đêm, không muốn anh đến mai mới về.

%d bloggers like this: