Khai Phi's Website

Yết Hậu

X… mến ,
Sau đây là để trả lời thắc mắc của bạn về thơ yết hậu .

Yết Hậu
Thí dụ thơ yết hậu :
Sống ở trần gian đánh chén nhè .
Thác về âm phủ xách kè kè
Diêm Vương thấy hỏi mang gì đấy ?
Be
Tú Xương
Đánh chén nhè là nhậu say .
Be là bình rượu .
Vậy thơ yết hậu là thơ tứ tuyệt (thất ngôn tứ cú – bốn câu mỗi câu bảy chữ) nhưng câu thứ tư chỉ là một chữ [câu thứ tư, câu hậu, bị teo (yết)] . Yết hậu là phía sau bị teo ; yết là teo , hậu là phía sau .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Và …
Phụ nữ yết hậu thì phía sau bị teo – mông teo .
Phụ nữ yết tiền thì phía trước bị teo – “véo tu”.
Người yết thượng thì phía trên bị teo – đầu teo , ý nói đầu óc chật hẹp (petit esprit, narrow mind) .
Đàn ông yết hạ thì phía dưới bị teo – “keo tặc”.
Phụ nữ yết hạ thì phía dưới bị teo – bướm và khe mê teo .

Khai Phi

%d bloggers like this: