Khai Phi's Website

Histoire D’Un Amour _A Love Story_Truyện Một Mối Tình

Mon histoire , c’est l’histoire d’un amour .
My story is a love one .
Truyện của tôi là truyện một mối tình .
Ma complainte , c’est la plainte de deux cœurs , (1)
My lament is the complaint of two hearts ,
Bài hát thịnh hành của tôi là tiếng than thở của đôi tim ,
Un roman comme tant d’autres
A novel like so many others
Là một quyển tiểu thuyết như biết bao quyển tiểu thuyết khác ,
Qui pourrait e^tre le vo^tre ,
That could be yours ,
Có thể là quyển tiểu thuyết của bạn ,
Gens d’ici ou bien d’ailleurs .
Or the ones of people here and there .
Của những người ở đây hoặc ở nơi khác .

C’est la flamme qui enflamme sans bru^ler .
My love is the flame that ignites without burning ,
Tình yêu của tôi là ngọn lửa bùng lên nhưng không đốt cháy ,
C’est le re^ve que l’on re^ve sans dormir ,
The dream people dream without sleeping ,
Là mơ mộng mơ đến không ngủ ,
Un grand arbre qui se dresse
And a big tree that grows up
Là một thân cây lớn vươn lên ,
Plein de force et de tendresse
In full strength and tenderness
Đầy sức sống và trìu mến ,
Vers le jour qui va venir .
Toward the day that is going to come .
Tới một ngày  
mai sắp đến .

{Refrain:}
{Chorus:}
{Điệp khúc:}
C’est l’histoire d’un amour
Đó là truyện một mối tình
E’ternel et banal
It is a story of an eternal and ordinary love
Thiên thu và tầm thường
Qui apporte chaque jour
That brings about every day
Đem đến mỗi ngày
Tout le bien , tout le mal
Good times and bad times ,
Tất cả hạnh phúc , tất cả khổ đau
Avec l’heure où l’on s’enlace ,
Moments of hugging
Với những giờ phút ôm siết nhau ,
Celle où l’on se dit adieu ,
And saying farewell ,
Giờ phút nói cho nhau câu vĩnh biệt ,
Avec les soire’es d’angoisse
Anguish evenings
Với những buổi chiều ưu tư
Et les matins merveilleux .
And wonderful mornings .
Và những buổi sáng tuyệt vời .

Mon histoire , c’est l’histoire qu’on connait .
They know my story .
Truyện của tôi người ta biết .
Ceux qui s’aiment jouent la même je le sais
And I know lovers do the same as mine .
Và tôi biết những kẻ yêu nhau cũng yêu như thế .
Mais naive ou bien profonde
But naive and rather deep love
Nhưng yêu nhau chất phác hay sâu đậm 
C’est la seule chanson du monde
Are both the only song of the world
Đều là khúc ca duy nhất của thế gian
Qui ne finira jamais .
That will never end .
Sẽ không bao giờ chấm dứt .

C’est l’histoire d’un amour
It is the story of a love
Đó là truyện một mối tình
Qui apporte chaque jour
That brings about every day
Đem đến mỗi ngày
Tout le bien , tout le mal
Good times and bad times ,
Tất cả hạnh phúc , tất cả khổ đau
Avec l’heure où l’on s’enlace ,
Moments of hugging
Với những giờ phút ôm siết nhau ,
Celle où l’on se dit adieu ,
And saying farewell ,
Giờ phút nói cho nhau câu vĩnh biệt ,
Avec les soire’es d’angoisse
Anguish evenings
Với những buổi chiều ưu tư
Et les matins merveilleux .
And wonderful mornings .
Và những buổi sáng tuyệt vời .

Mon histoire , c’est l’histoire qu’on connait .
They know my story .
Truyện của tôi người ta biết .
Ceux qui s’aiment jouent la même je le sais
And I know lovers do the same as mine .
Và tôi biết những kẻ yêu nhau cũng yêu như thế .
Mais naive ou bien profonde
But naive and rather deep love
Nhưng yêu nhau chất phác hay sâu đậm 
C’est la seule chanson du monde
Are both the only song of the world
Đều là khúc ca duy nhất của thế gian
Qui ne finira jamais .
That will never end .
Sẽ không bao giờ chấm dứt .

C’est l’histoire d’un amour.
It is a love story .
Đó là truyện một mối tình .

Translations by Dzũng Mai & KPHN

(1) Complainte : chanson populaire dont le the`me est , en ge’ne’ral , triste et langoureux . Bài hát thịnh hành , đề tài thường buồn , êm đềm và mơ mộng .

%d