Khai Phi's Website

Bia Đá & Bia Miệng_Words On The Stone & Sayings

Trăm năm bia đá thì mòn .
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ .
Ca dao Việt Nam
The inscription on the stone wears away in one hundred years .
What people say still lasts after a thousand years .
Vietnamese poem proverb

KPHN’s translation

%d