Khai Phi's Website

Bốn Vị Tướng_The Four Generals

Nhất Thắng .  (1)
Nhì Chinh .  (2)
Tam Thanh .  (3)
Tứ Trưởng .  (4)
Câu nói của lính Việt Nam Cộng Hòa
Number one transparent Thang .  (1)
Number two transparent Chinh .  (2)
Number three transparent Thanh .  (3)
Number four transparent Truong .  (4)
Saying of soldiers of the Republic of Vietnam .

KPHN’s translation

(1) Trong sạch nhất là tướng Nguyễn Đức Thắng .
(2) Trong sạch nhì là tướng Phan Trọng Chinh .
(3) Trong sạch thứ ba là tướng Nguyễn Viết Thanh .
(4) Trong sạch thứ tư là tướng Ngô Quang Trưởng .
(1) General Nguyen Duc Thang is transparent in the first place .
(2) General Phan Trong Chinh is transparent in the second place .
(3) General Nguyen Viet Thanh is transparent in the third place .
(4) General Ngo Quang Truong is transparent in the fourth place .

%d