Khai Phi's Website

Confession_Xưng Tội

Two Irish lads had been out shacking up with their girl friends .
Hai gã độc thân Ái Nhĩ Lan đã đi chơi và làm tình với bạn gái .
One felt guilty and decided he should stop at the church and confess.
Một gã cảm thấy tội lỗi và quyết định nên ghé nhà thờ xưng tội .
He went into the confession booth and told the Irish father , «Irish father, I have sinned . I have committed fornication with a lady. Please forgive me .”
Hắn vào phòng kín xưng tội và nói với cha Ái Nhĩ Lan , «Thưa cha Ái Nhĩ Lan , con đã phạm tội . Con đã ái ân bậy bạ với một cô . Xin cha tha tội cho con .»
The Irish father said , “Tell me who the lady was .”
Cha Ái Nhĩ Lan nói , «Con cho cha biết cô đó là ai .»
The lad said he couldn’t do that and the Irish father said he couldn’t grant him forgiveness unless he did .
Hắn nói hắn không thể tiết lộ tên cô gái và cha Ái Nhĩ Lan bảo rằng cha không thể tha tội cho hắn trừ khi hắn nói tên cô gái ra .
“Was it Mollie O’Grady ?” asked the Irish father .
«Có phải đó là Mollie O’Grady không ?», cha Ái Nhĩ Lan hỏi .
“No .”
«Không .»
“Was it Rosie Kelly?”
«Có phải là Rosie Kelly không ?»
“No .”
«Không .»
“Was it that red-headed wench Tessie O’Malley ?”
«Có phải là Tessie O’Malley tóc đỏ không ?»
“No .”
«Không .»
“Well then ,” said the Irish father , “You’ll not be forgiven .”
«Ơ vậy thì con sẽ không được tha tội .» , cha Ái Nhĩ Lan nói .
When the lad met his friend outside the friend asked , “So , did you find forgiveness ?”
Khi gã xưng tội ra ngoài gặp gã bạn , gã này hỏi , «Vậy mày có được tha tội không ?»
“No ,” said the other , “but I picked up three good prospects !”
«Không ,» gã xưng tội đáp , «nhưng tao đã chớp được tên ba nàng
đầy hứa hẹn !»

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra Việt Văn

%d