Khai Phi's Website

Đậu Phụ Rán Nhúng Nước Mắm Pha (Đậu Tẩm)_Fried Tofu Soaked In Flavored Fish Sauce

Nước Mắm Pha:
6 thể tích nước mắm.
4 thể tích đường.
11 thể tích nước sôi để nguội.
Hành xanh sắt nhỏ nhiều ít tuỳ ý.
Khuấy đều tất cả đến khi tan hết đường.
Cắt đậu phụ:
Xếp nguyên các miếng đậu phụ mới mua về thành một lớp trên một mặt phẳng hơi nghiêng.
Lấy một cái thớt lớn hơi nặng để lên các miếng đậu phụ cho nước trong đậu chảy ra.
Khi nước gần hết chảy ra, cắt đậu phụ thành từng miếng khoảng 4cm x 4cm x 2cm.
Thí dụ: nếu miếng đậu phụ mua về to khoảng 8cm x 8cm x 4cm thì cắt đều ra làm 8 miếng, mỗi miếng sẽ là 4cm x 4cm x 2cm.
Dựng những miếng đậu phụ mới cắt mặt 2cm nằm xuống trên một mặt phẳng hơi nghiêng cho đến khị chảy ra gần hết nước.
Rán đậu phụ:
Bắc một cái nồi dầy (a non stick pan is better : nồi không bị dính càng tốt) lên bếp lửa. Chờ đến khi nồi vừa bốc khói thì đổ dầu vào sâu khoảng 5mm hoặc 7mm (đậu dầy 2cm = 20mm).
Lấy một cái đũa gỗ khô nhúng thẳng đứng xuống dầu. Chờ đến khi xung quanh đũa sủi bọt (dầu sôi) thì bỏ từng miếng đậu vào . Dùng đũa xoa nhẹ miếng đậu trên mặt nồi. Bỏ đậu như vậy vào kín mặt nồi.
Khi hai mặt đậu vàng hoặc hơi nâu thì dùng đũa gắp đậu ra. Chờ cho miếng đậu trong đũa nhiễu hết dầu xuống nồi thì thả ngay vào tô nước mắm pha.
Chờ ít nhất 10 phút gắp đậu ra xếp từng lớp trên hộp plastic.  
Ăn lớp đậu dưới cùng trước với cơm trắng.

Flavoring the fish sauce:
6 volunes of fish sauce.
4 volumes of sugar.
11 volumes of boiled water.
Diced green onion as much as you like.
Mix up all until all the sugar is dissolved.
Cutting the tofu:
Put one layer of the large pieces of bought tofu on a slanting surface.
Put a slightly heavy cutting board on the pieces of tofu to drain them.
When water draining is about to stop, cut the tofu into 4cm x 4cm x 2cm pieces.
Example: if the pieces of bought tofu are 8cm x 8cm x 4cm, cut each of them into 8 equal pieces, so each cut piece will be 4cm x 4cm x 2cm.
Put the pieces of cut tofu on a slanting surface having their 2cm face lie down until water draining is about to stop.
Frying the tofu:
Put a thick pan (the non stick one is better) on a stove. Turn on the stove and wait until the smoke just comes up from the pan. Immediately pour cooking oil into the pan until the oil level is 5mm or 7mm deep (tofu piece thickness is 2cm = 20mm).
Plant a dry wooden chop stick vertically into the oil and wait until there are bubbles around the chop stick (the oil is boiling). Put the cut pieces of tofu into the pan one by one. Use the chop sticks to slightly slide the tofu piece on the pan surface. Stop putting the tofu into the pan when its surface is full.
When both surfaces of tofu become yellow or slightly brown, pick it out with chop sticks. Wait until oil of tofu between the chop sticks stops dropping into the pan. Immediately soak the tofu in the flavored fish sauce for at least 10 minutes, then pick it out and arrange it into layers in a plastic box.  
Eat the bottom layer of tofu first with plain rice.

Khai Phi

%d bloggers like this: