Khai Phi's Website

Foreword_Lời Mở Đầu

Foreword (pho uột-đ)
Fore(truớc)word(lời) = Lời Mở Đầu
English (inh glịsh) Learning (lơn nình) Help (heo-p) For (phò) Vietnamese (viết nam mi dờ)
English (tiếng Anh) Learning (học) Help (giúp) For (để cho) Vietnamese (người Việt) = Giúp Người Việt Học Tiếng Anh
Khai Phi
Copyright (cóp pi rai-treserved (rì dợc vờ-đ)
Tác giả giữ bản quyền

Internet (in tờ nẹt)
Inter(nối nhau)net(mạng, lưới) = mạng, lưới thế giới
Website 
(oép sai tờ)
Web(mạng, lưới)site(nơi, chỗ) = địa chỉ mạng
KhaiPhi’s Website = địa chỉ mạng của Khai Phi

English Learning Help For Vietnamese gồm những bài trên Internet (KhaiPhi’s Website) để chỉ dẫn cho người Việt học tiếng Anh không tốn tiền và không bị bó buộc gì.
Sau Lời Mở Đầu là những bài học đánh số từ 1 trở đi.
Bài học thật rõ ràng nên dễ hiểu, ngắn gọn nên dễ nhớ, và tương đối đầy đủ nên người học sau một thời gian rất nhanh sẽ có một trình độ tiếng Anh khá cao để khi không hiểu một chữ Anh thì có thể tự mình tra tự điển toàn bằng tiếng Anh và có thí dụ.
English Learning Help For Vietnamese sẽ thật sự giúp ích cho:
Học sinh và sinh viên Việt Nam trong nước.
Những người Việt trong nước sắp sang định cư tại Mỹ hoặc những nơi nói tiếng Anh.
Những người Việt mới sang Mỹ hoặc những nơi nói tiếng Anh.
Những người Việt có ý định sang Mỹ hoặc những nơi nói tiếng Anh để làm việc trong một thời gian.
Chân thành,
Khai Phi

English Learning Help For Vietnamese consists of texts on Internet (KhaiPhi’s Website) to help Vietnamese learn English for free and without obligation.
After Foreword, there are lessons numbered 1, 2, 3, and so on.
The lessons are really clear, so easy to understand; short, so easy to remember; and relatively complete, so after a short time, learners will reach a rather high English level and be able to consult an English dictionary that is all English and has examples.
English Learning Help For Vietnamese is really useful for:
Vietnamese students in Vietnam.
Vietnamese who will go to settle in the U.S. or other English speaking countries.
Vienamese who have just settled in the U.S. or other English speaking countries.
Vietnamese in Vietnam who are planning to work in the U.S. or other English speaking countries for a period of time.
Sincerely,
Khai Phi

%d bloggers like this: