Khai Phi's Website

Những Điều Nói Dối_Lies

Như lá rụng mùa thu, những điều nói dối không đếm được và còn xảy ra mãi.
Nhưng không ai nói dối trong khoa học và kỹ thuật vì khoa học gia và kỹ thuật gia quá tài giỏi để mà nói dối.
Like dead leaves in Autumn, lies are countless and still happen forever.
But no one lies in sciences and technology because scientists and technologists are too smart to lie.

Khai Phi

%d bloggers like this: