Khai Phi's Website

Lesson 1. Cách Đọc (Phát Âm) Chữ Anh_Pronunciation Of English Words

Thí dụ: word (uốt-đ) = một chữ, một lời.
1. Những dấu sắc (‘), huyền (`) và nặng (.) đọc nhẹ thôi, đừng đọc nặng (nhấn mạnh) như tiếng Việt.
2. Để ý là chữ đ viết nghiêng.
3. Chữ đ dọc là đờ, nhưng vì chữ đ viết nghiêng nên đọc dấu huyền (`) rất nhẹ và rất nhanh hoặc đọc thầm rất nhẹ và rất nhanh.

Chữ đ đọc là đờ chứ không phải là đê.
Do đó, chữ b đọc là bờ, c là cờ, k là cờ, ph là phờ, g là gờ, h là hờ, l là lờ, m là mờ, n là nờ, p là pờ, r là rờ, s là sờ, t là tờ, v là vờ, x là xờ, z là dờ.

Pronunciation (prô nần xiê shần) = cách đọc (phát âm).
Of (op-ph) = của.

Khai Phi

%d bloggers like this: