Khai Phi's Website

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Sinh tại Sa Đéc, Việt Nam.
Thi sĩ.
Văn sĩ.

Cử Nhân Văn Chương Đại Học Văn Khoa Saigon, Việt Nam.
Giáo Sư Văn Chương Trường Trung Học Nguyễn Trãi và Lê Thị Hồng Gấm cho đến năm 1979.
Di cư sang Mỹ năm 1980 và định cư tại Virginia.

Born in Sa Dec, Vietnam
Poetess.
Writer.
Master of Literature of Saigon University of Literature.
Literature Teacher at Nguyen Trai and Le Thi Hong Gam High Schools until 1979.
Migrated to USA in 1980 and settled in Virginia.

%d