Khai Phi's Website

Trần Quốc Bảo

Sinh tại Ninh Bình, năm 1930 nhưng tuổi Kỳ Tỵ.
25 năm phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH):
Tiểu Đoàn 7 Công Binh, Đệ Nhi Quân Khu
Biệt Phái Bộ Nôi Vụ
Bộ Chỉ Huy Công Binh
Sư Đoàn 22 Bộ Binh
Nha Tồng Thanh Tra QLVNCH.
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 29/4/1974.
Phụ tá Giám Đốc Đài Phát thanh Huế (1955-1957).
Chủ biên Nguyệt San Công Binh, Bộ Chỉ Huy Công Binh, QLVNCH (1957-1959).
Sáng Lập & Điều Hành Bút Việt Văn Đoàn.
Chủ Biên Tạp Chí Văn Học Cỏ Thơm (Washington DC 2004-2008).
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Vịệt Nam, Richmond, Virginia (1996-2001).
Cố Vấn Hội Đồng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Vịệt Nam, Richmond,Virginia (2002-2016).
Sáng Lập & Điều Hành Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong.
Chủ Biên Đặc San Xuân Hy Vọng Richmond, VA (2009-2012).
Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự do Miền Đông Hoa Kỳ (1989-1997).
Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Miền Đông Hoa Kỳ (2003-2007).
Tác phẩm:
Cuộc Di Cư Vĩ Đại Trong Lịch Sử Thế Giới Cận Kim (1956)
Thơ Quốc Bảo Tập 1 & Tập 2 (1967-1973)
Công Chúa Thủy Tiên – Truyện Nhi Đồng (1970)
Đối Diện Niềm Vui – Thơ (1998)
Tuyển Tập Thơ Văn (2016)
Một Thời Mộng Hoa – Sách Thơ Phổ Nhạc (2018)

Đường Thi Tuyển Dịch (2019)
Hiện cư ngụ tại Thanh phố Richmond, Tiểu bang Virginia, Hoa kỳ.

Born in 1930 in Ninh Binh, Vietnam.
Served in the Army of The Republic of Vietnam (ARVN) for 25 years:
Battalion 7 of Architects and Engineering Corps, 2nd Tactical Region
On Detail at the Interior Ministry
Headquarter of the Architects and Engineering Corps of the ARVN
Division 22 of Vietnamese Infantry
General Investigational Corps of the ARVN.
Fifth Honor Medal Of National Defence signed by President Nguyen Van Thieu on April 29, 1974.
Deputy Director of Hue Broadcasting Station (1955-57).
Editor in Chief of the Monthly Magazine of the Headquarter of the Architects and Engineering Corps (1957-59).
Founder and CEO of Viet Pen Writers Association.
Editor in Chief of Perfume Herb Literature Magazine (Washington DC 2004-2008).

President of Pastoral Council of Parish of Vietnamese Martyrs, Richmond, Virginia (1996-2001).
Advisor of Parish Council of Vietnamese Martyrs, Richmond, Virginia (2002-2016).

Founder and CEO of Association of Vietnamese Writers in Exile.
Editor in Chief of Spring Hope Magazine, Richmond, Virginia (2009-2012)
President of Association of Free Vietnamese Writers and Artists in Eastern USA (1989-1997).
President of the Viet Pen Writers Association in Eastern USA (2003-2007).
Writing works:
The Giant Emigration in the Modern World History (1956)
Quoc Bao’s Poetry, Vol 1 and Vol 2 (1967-1973)
The Narcissus Princess – a tale for children (1970)
Facing The Joy – poetry (1998)
Selected Poetry and Writings (2016)
A Time of Dreams – a book of poems that have been set to music (2018)
Translation into Vietnamese Poetry of Selected Poems in the Chinese Tang Dynasty (2019)
Settled in Richmond, Virginia, USA.

%d bloggers like this: