Khai Phi's Website

Arrogancy_Sự Kiêu Căng

When I arrive in a place where people are poor and do not look good, I think that there are still the ones who are kinder than me. So nothing makes me arrogant.
Khi tôi đến một nơi người ta nghèo và không dễ coi, tôi nghĩ rằng ở đó vẫn có những người tử tế hơn tôi. Vậy không có gì làm tôi kiêu căng.

Khai Phi

%d