Khai Phi's Website

A Place In My Heart_Một Chỗ Trong Tim Em

I got your letter yesterday
Hôm qua em nhận được thư anh gửi
From some small town I never knew .
Từ một tỉnh nhỏ em chưa bao giờ biết .
It told me you were on your way ,
Thư nói anh trên cuộc hành trình ,
But not where you were going to .
Nhưng không nói anh đang đi đâu .
You said you’re following the sun .
Anh nói cuộc hành trình đầy nắng ấm .
But do you really know for sure ,
Nhưng thật sự anh có chắc chắn ,
But after all is said and done ,
Sau khi anh đã nói và làm tất cả ,
Just what it is you’ re looking for .
Biết rõ anh đang đi tìm gì không .
There’s a place in my heart
Có một chỗ trong tim em
I wish that your eyes could see .
Em mong anh thấy được .
And there’s no one on earth
Và không có ai trên đời
Who loves you as much as me .
Yêu anh bằng em .
If you just travel on and on
Nếu anh chỉ tiếp tục cuộc hành trình
Till I don’t know where ,
Cho đến khi em không biết anh ở đâu ,
There’s a place in my heart
Thì chỗ đó trong tim em
You may never find again .
Anh có lẽ không bao giờ tìm lại được .
And so you travel with the wind ,
Thế rồi anh theo cánh gió anh đi ,
You’ ll find some road to fly along
Anh sẽ tìm được một con đường đeo đuổi
And though your letter says the word ,
Và dù anh viết thư cho em ,
Your heart may soon forget the song
Lòng anh chẳng bao lâu có thể quên em .
Then you may someday write the poem
Rồi một ngày kia có lẽ anh làm thơ.
That tells your life in words of fire .
Thơ viết đời anh bằng lời nồng nhiệt .
But you will never have a home
Nhưng anh sẽ không bao giờ có mái ấm
Or find the love that you desire
Hoặc tìm thấy tình yêu anh ước muốn .
There’s a place in my heart
Có một chỗ trong tim em
I wish that your eyes could see .
Em mong anh thấy được .
And there’s no one on earth
Và không có ai trên đời
Who loves you as much as me .
Yêu anh bằng em.
If you just travel on and on
Nếu anh chỉ tiếp tục cuộc hành trình
Till I don’t know where ,
Cho đến khi em không biết anh ở đâu ,
There’s a place in my heart
Thì chỗ đó trong tim em
You may never find again .
Anh có lẽ không bao giờ tìm lại được .
And so you’re heading for the sea .
Như vậy  anh lên đường ra khơi .
Now that the flowers are in bloom 
Bây giờ  hoa nở
Just when the wild mimosa tree
Vừa khi cây mimosa dại *
Is like the colour of our room .
Giống màu căn phòng của chúng ta .

If you just travel on and on
Nếu anh chỉ tiếp tục cuộc hành trình
Till I don’t know where ,
Cho đến khi em không biết anh ở đâu ,
There’s a place in my heart
Thì chỗ đó trong tim em
You may never find again .
Anh có lẽ không bao giờ tìm lại được .

** Vừa khi cây mimosa dại
Giống màu căn phòng của chúng ta .
(Căn phòng của chúng ta giống như màu cây mimosa dại : căn phòng của chúng ta buồn tẻ)

Translation into Vietnamese by Nguyen Lang Uyen & Khai Phi
Nguyễn Lãng Uyên & Khai Phi dịch sang Việt Văn

%d