Khai Phi's Website

Trầm Vân

Thi sĩ.
Cựu Giáo Sư Trung Học Đệ Nhị Cấp tại Việt Nam.
Đã xuất bản các tập thơ:
Cám Ơn Đời
Trôi Trên Dòng Thương

Poet.
Former High School Teacher in Vietnam.
Poetry works published:
Cám Ơn Đời_Thank You, Life
Trôi Trên Dòng Thương_On The Wave Of Love

 

 

%d