Khai Phi's Website

Accidental Celebration_Uống Rượu Mừng Bất Ngờ

A woman and a man get into a car accident, and it’s a bad one.
Ô tô một đàn bà và một đàn ông đụng nhau, gây tai nạn nặng.
Both cars are totally demolished, but amazingly neither of them is hurt.
Cả hai xe hoàn toàn tan nát, nhưng lạ lùng không ai bị thương.
After they crawl out of their cars, the woman says, “So you’re a man, that’s interesting.
Sau khi họ bò ra khỏi xe, người đàn bà nói, “Thì ra là đàn ông, hay đấy.
And I’m a woman …
Và tôi là đàn bà …
Wow! Just look at our cars.
Trời! Ông hãy nhìn xem xe mình kìa.
There’s nothing left, but fortunately we are unhurt.
Hai xe chẳng còn gì, nhưng may thay chúng ta không sao.
This must be a sign from God that we should meet and become friends and live together in peace the rest of our days.”
Đây đúng là điềm Trời bảo chúng ta nên gặp nhau thành bạn và sống với nhau hòa thuận suốt đời.”
The man replied, “I agree with you completely, this must be a sign from God!”
Người đàn ông trả lời, “Tôi hoàn toàn đồng ý với bà, đây đúng là điềm Trời!”
The woman continued, “And look at this – here’s another miracle.
Người đàn bà nói tiếp, “Và ông hãy nhìn xem đây – lại một phép lạ khác,
My car is completely demolished but this bottle of Mogen David wine didn’t break.
Xe tôi nát hết nhưng chai rượu nho Mogen David đây không bị vỡ.
Surely God wants us to drink this wine and celebrate our good fortune.”
Đúng là Trời muốn chúng ta uống rượu này mừng được may mắn.”
So she hands the bottle to the man.
Vì vậy bà ta đưa chai rượu cho người đàn ông.
The man nods his head in agreement, opens it and takes a few big swigs from the bottle, then hands it back to the woman.
Ông ta gật đầu đồng ý, mở chai rượu tu ừng ực vài hớp lớn rồi đưa lại người đàn bà
The woman takes the bottle, immediately puts the cap back on, then hands it back to the man.
Người đàn bà cầm lấy chai rượu, đậy nút ngay lập tức rồi trao lại người đàn ông.
The man takes the bottle and asks, “Aren’t you having any?”
Người đàn ông cầm chai rượu và hỏi, “Bà không uống chút nào à?”
The woman replies, “No. I think I will just wait for the police …”
Người đàn bà đáp, “Không. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ chờ cảnh sát …”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

%d