Khai Phi's Website

Funniest Irish One-Liners_Truyện Ái Nhĩ Lan Một Dòng Vui Nhất

«How far is it to the next village?» asked the American tourist. «It’s about seven miles,» guessed the farmer. «But it’s only five if you run!»
«Từ đây đến làng bên cạnh bao xa?» du khách Mỹ hỏi. «Khoảng bảy dặm,» người chủ trại đoán. «Nhưng chỉ năm dặm thôi nếu ông chạy!»

An American lawyer asked, “Paddy, why is it that whenever I ask an Irishman a question, he answers with another question? “Who told you that?” asked Paddy.
Một luật sư Mỹ hỏi, “Paddy, tại sao cứ khi nào tôi hỏi một người Ái Nhĩ Lan một câu thì anh ta trả lời tôi bằng một câu hỏi khác?” “Ai bảo ông thế?” Paddy hỏi.

Question: Why are Irish jokes so simple? Answer: So the English can understand them.
Câu hỏi: «Tại sao truyện khôi hài Ái Nhĩ Lan giản dị như vậy?» Trả lời: «Vì vậy người Anh có thể hiểu truyện.»

Definition of an Irish husband: A man who hasn’t kissed his wife in twenty years, but he’ll kill the man who does.
Định nghĩa một người chồng Ái Nhĩ Lan: Một người đàn ông không hôn vợ hai mươi năm nay, nhưng hắn sẽ giết đàn ông nào hôn vợ hắn.

Reilly went to trial for armed robbery. The jury foreman came out and announced, “Not guilty.” “Oh my! Shouted Reilly. “Does that mean I get to keep the money?”
Reilly ra tòa vì tội cướp có vũ khí. Người trưởng dự thẩm đoàn đi ra đọc, “Vô tội.” “Trời ơi! Reilly kêu lên. “Như vậy có nghĩa là tôi được giữ số tiền phải không?”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

%d bloggers like this: