Khai Phi's Website

Trả Lời Bài Thơ Vùng Lên

Theo lời thống thiết của Lạc Thủy và Cô Tím kêu gọi dân ta vùng lên , bèn :

Nôn lòng thiết nghĩ tới non sông , (1)
Tỵ nạn an cư xót giống dòng .
Vận nước bao năm sao mạt thế ?
Dân nghèo nắng cực uất bành hông . (2)

Tầu, Tây, Nhật, Mỹ gây bao sóng (3)
Trấn Quốc hồn thiêng đất bố Rồng . (4)
Giặc cỏ nào liều xâm đất tổ
Trời tru , đất diệt chết tồng ngồng .

Đồ Cóc

Chú thích của Khai Phi
(1) Nôn là nôn nao , vậy nôn lòng là nóng ruột nôn nao (???) .
(2) Nắng cực là làm lụng cực khổ dưới nắng (???) .
Bành hông : hông bị nở bành ra vì “uất” quá .
(3) Tầu chiếm Việt Nam 1000 năm bị đánh đuổi về nước , sau đó chiếm Việt Nam 10 năm cũng bị đánh đuổi về nước . Vì vậy mà có ông Tây nói rằng người Việt Nam bất khuất (insoumis) – không bị khuất phục và không bị đồng hóa (inassimilable) – không thành người Tầu . 
(4) Bố Rồng: theo dã sử , rồng Lạc Long lấy tiên Âu Cơ đẻ ra … 100 trứng nở ra … dân Việt Nam .
(Cũng theo dã sử , Nữ Thần Mặt Trời … tự nhiên đẻ ra dân Nhật Bản) .
(5) Đồ Cóc là bút hiệu của Nguyễn Tam Thanh, M.D.  (BS Nguyễn Tam Thanh) .

%d