Khai Phi's Website

God Will Provide_Trời Sẽ Cho

A young woman brings home her fiance’ to meet her parents. After dinner, her mother tells her father to find out about the young man.
Một thiếu nữ dẫn vị hôn phu của mình về nhà để gặp cha mẹ. Sau bữa ăn chiều, mẹ cô bảo cha cô tìm hiểu về gã thanh niên.
The father invites the fiance’ to his study for a drink.
Người cha mời gã hôn phu uống rượu để tìm hiểu.
“So what are your plans?”, the father asks the young man.
“Thế cậu có kế hoạch gì?”, người cha hỏi gã thanh niên.
“I am a Torah scholar,” he replies.
“Cháu là sinh viên được học bổng Torah,” gã trả lời.
“A Torah scholar, Hmmm,” the father says. “Admirable, but what will you do to provide a nice house for my daughter to live in, as she’s accustomed to?”
“Sinh viên học bổng Torah, Ờ,” Cha cô gái nói. “Hay lắm, nhưng cậu sẽ làm gì để có một căn nhà tốt cho con gái tôi ở, như nó từng ở hiện nay?”
“I will study,” the young man replies, “and God will provide for us.”
“Cháu sẽ học,” gã thanh niên trả lời, “và Trời sẽ cho chúng cháu.”
“And how will you buy her a beautiful engagement ring, such as she deserves?” asks the father.
“Và cậu sẽ làm cách nào mua cho nó một chiếc nhẫn đính hôn đẹp, xứng với nó?” người cha hỏi.
“I will concentrate on my studies,” the young man replies, “and God will provide for us.”
“Cháu sẽ chú tâm vào việc học,” gã thanh niên trả lời, “và Trời sẽ cho chúng cháu.”
“And children?” asks the father. “How will you support children?”
“Và con cái?” cha cô gái hỏi. “Cậu sẽ nuôi con cái như thế nào?”
“Don’t worry, Sir. God will provide,” replies the fiance’.
“Thưa bác, bác đừng lo. Trời sẽ cho,” gã hôn phu trả lời.
The conversation proceeds like this and each time the father questions the young idealist insists that God will provide.
Câu chuyện diễn ra như vậy và mỗi lần cha cô gái hỏi, gã thanh niên lý tưởng nhấn mạnh rằng Trời sẽ cho.
Later, the mother asks, “How did it go, Honey?”
Sau đó, mẹ cô gái hỏi, “Việc đó tới đâu rồi, Mình?”
The father answers, “He has no job and no plans, but the good news is he thinks I’m God.”
Cha cô gái trả lời, “Hắn không có việc làm và chẳng có kế hoạch gì, nhưng tin mừng là hắn tưởng tôi là Trời.”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

%d bloggers like this: