Khai Phi's Website

An Irish Philosophy_Một Triết Lý Ái Nhĩ Lan

In life, there are only two things to worry about –
Trong đời, chỉ có hai điều để lo –
Either you are well or you are sick.
Bạn mạnh khỏe hay bạn ốm đau.
If you are well, there is nothing to worry about.
Nếu bạn mạnh khỏe, không có gì để lo.

But if you are sick, there are only two things to worry about –
Nhưng nếu bạn ốm đau, chỉ có hai điều để lo –
Either you will get well or you will die.
Bạn sẽ khỏi bệnh hay bạn sẽ chết.
If you get well, there is nothing to worry about.
Nếu bạn khỏi bệnh, không có gì để lo.

If you die, there are only two things to worry about –
Nếu bạn chết, chỉ có hai điều để lo –
Either you will go to Heaven or Hell.
Bạn sẽ lên Thiên Đàng hay bạn sẽ xuống Địa Ngục.
If you go to Heaven, there is nothing to worry about.
Nếu bạn lên Thiên Đàng, không có gì để lo.

And if you go to Hell, you’ll be so busy shaking hands with all your friends.
Và nếu bạn xuống Địa Ngục, bạn sẽ rất bận rộn bắt tay tất cả bạn bè.
You won’t have time to worry !
Bạn sẽ không có thì giờ để mà lo.

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

%d