Khai Phi's Website

Fascination_Say Mê

It was fascination
Đó đã là say mê
I know .
Tôi biết .
And it might have ended
Và say mê đã có thể chấm dứt
Right then , at the start .
Ngay lúc đó , khi bắt đầu .
Just a passing glance .
Chỉ là một ánh mắt thoáng qua .
Just a brief romance .
Chỉ là một mối tình thơ mộng ngắn ngủi .
And I might have gone
On my way
Empty hearted .
Và tôi đã có thể
Đường tôi tôi đi
Với lòng trống rỗng .
It was fascination
Đó đã là say mê
I know .
Tôi biết .
Seeing you alone
Thấy em một mình
With the moonlight above
Dưới ánh trăng
Then I touch your hand .
Rồi tay tôi để nhẹ lên tay em .
And next moment
Và một lúc sau
I kiss you ,
Tôi hôn em ,
Fascination turned .. to .. love ..
Say mê đã biến thành .. tình .. yêu ..

It was fascination
Đó đã là say mê
I know .
Tôi biết .
Seeing you alone
Thấy em một mình
With the moonlight above
Dưới ánh trăng
Then I touch your hand .
Rồi tay tôi để nhẹ lên tay em .
And next moment
Và một lúc sau
I kiss you ,
Tôi hôn em ,
Fascination turned … to… love…
Say mê đã biến thành … tình … yêu …

Translation into plain Vietnamese by Pho Anh Dzung & Khai Phi
Phó Anh Dzũng & Khai Phi dịch ra văn xuôi tiếng Việt

 

 

%d