Khai Phi's Website

Can I Help You?_Tôi Có Thể Giúp Em Không?

As the new minister in town was walking down the street, he saw a little boy straining every muscle to reach the door-bell.
Trong khi mục sư mới của tỉnh nhỏ đi bộ ngoài phố, ông thấy một bé trai đang hết sức cố nhón lên cái chuông cửa.
He realized the little guy would never make it, although he admired the kid’s tenacity. So he walked up on the porch to help.
Ông nhận thấy chú nhỏ chắc chẳng bao giờ với tới mặc dầu ông thán phục sự cố gắng của nó. Vì vậy ông đi tới cái cửa để giúp.
“Here buddy, need some help?” He lifted the tyke who rang the bell.
“Này bạn nhỏ, cần giúp không?” Ông ẵm nhấc đứa bé lên, nó bấm chuông.
As he set the child down, the kid took off running and called back over his shoulder, “Run mister! Here come the lady!”
Trong khi ông đặt đứa trẻ xuống, nó vội vã chạy khỏi ông và ngoái lại gọi:
“Chạy đi ông ơi! Bà trong nhà ra kìa!”

%d