Khai Phi's Website

Thơ Chiều

Buồn ơi ! Buồn đến não nùng .
Buồn sao buồn quá lạ lùng , rối rem …
Tuyết rơi mọi vật bao trùm .
Áo cơm tất bật sớm hôm đi về .
Gió hòa thêm điệu tỉ tê …
Nhớ nhà , nhớ đến thảm thê thơ chiều !

Ý Nga (Á Nghi)
Calgary January 17, 2010
(Nhuận sắc April 10, 2016)

%d bloggers like this: