Khai Phi's Website

American Health Care_Y Tế Mỹ

You are working in the U.S. and you are buying health insurance for yourself and your family.
Let’s call x the amount of money that you pay to this private health insurance company.
In reality this company charges you much more than x. Let’s call this charge X.
Your employer pays to your private health insurance company X-x dollars.
Low income people can apply for Obamacare at the Social Security Services nearest to their home.

An amount of money is being taken away by the Social Security Services from your salary on each paycheck.
So if you work at least for 40 quarters (1 quarter = 1/4 year = 3 months), you are entitled to Medicare Part A.
And when you are 65-year old, you can go to the Social Security Services nearest to your home and apply for your Medical Part A card for free.
Medical Part A pays for your hospitalization bills.

When you retire, you have to apply for your Medical Part B at the Social Security Services nearest to your home in time. Then you have a Medicare Part A and B card. If you apply for Medicare Part B late, you get a penalty. You have to pay on each paycheck for your Medicare Part B that covers 80% of your bills for emergency health care, doctor visits, tests, drugs, vaccinations, etc.
So you have to buy Private Health Insurance Plan C that pays for the remaining 20% of you health care cost. If you want, you can buy Medicare Part D also called Medicare prescription drug benefit that covers more (or everything) for your drugs cost. If you apply for Medicare Part D late, you get a penalty.
Low income people can apply for Obamacare.

Unemployed 65-year old people, and unemployed single parents, who have no bank account and no other money can apply for free Medicaid at the Social Security Services nearest to their home. Medicaid covers all their health care, it pays only for part of their dental care. When these single parents no longer have a child under 18 years of age, they stop being eligible for Medicaid.

Bạn đang làm việc tại Mỹ và đang mua bảo hiểm sức khỏe cho bạn và gia đình.
Gọi x là số tiền bạn trả cho công ty bảo hiểm sức khỏe tư này.
Thật ra công ty tính tiền bạn nhiều hơn x. Gọi số tiền họ tính là X.
Số tiền chủ bạn trả cho công ty là X-x đô la.
Những người có thu nhập thấp có thể mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất.

Sở An Ninh Xã Hội đang lấy ra khỏi lương của bạn một số tiền trên mỗi phiếu trả lương.
Do đó nếu bạn làm việc ít nhất 40 tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng), bạn được hưởng Medicare Part A và khi bạn 65 tuổi, bạn có thể đến Sở An Ninh Xã Hội gần nhà bạn nhất mà làm đơn xin thẻ Medicare Part A miễn phí.
Thẻ Medicare Part A trả các phí tổn nằm bệnh viện của bạn.

Khi bạn về hưu, bạn phải làm đơn xin Medicare Part B tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà bạn nhất kịp thời để bạn có thẻ Medicare Part A và B. Nếu bạn làm đơn xin Medicare Part B chậm trễ, bạn bị phạt. Mỗi tháng bạn phải đóng tiền mua Medicare Part B. Số tiền đóng bị trừ đi trên thẻ lương tháng của bạn. Medicare Part B chỉ trả 80% số tiền bạn điều trị cấp cứu, tiền khám bác sĩ, tiền thử nghiệm, tiền mua thuốc, tiền tiêm chủng ngừa bệnh, vân vân.
Như vậy bạn phải mua Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư C để bảo hiểm này trả số tiền 20% còn lại tốn cho sức khỏe của bạn.
Nếu bạn muốn, bạn có thể mua Medicare Part D còn gọi là Medicare prescription drug benefit. Tùy theo bạn mua loại Medicare Part D, bạn được mua thuốc rẻ hơn hoặc bạn không phải trả tiền mua thuốc. Nếu bạn làm đơn xin Medicare Part D chậm trễ, bạn bị phạt.
Những người có thu nhập thấp có thể mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất.

Những người 65 tuổi thất nghiệp, những cha hoặc mẹ độc thân thất nghiệp có con, nếu không có tiền trong ngân hàng và không có tiền nào khác, có thể làm đơn xin Medicaid miễn phí tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất. Medicaid trả tiền cho tất cả tốn phí về sức khỏe, nhưng chỉ trả một phần cho tốn phí về răng. Khi những cha hoặc mẹ độc thân này không còn con dưới 18 tuổi, Medicaid bị cắt mất.

Sở An Ninh Xã Hội = Social Security Services                                                                                                                Công ty bảo hiểm sức khỏe tư = Private health insurance company
Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư C = Private Health Insurance Plan C

 

Khai Phi

 

%d