Khai Phi's Website

Like Dracula Sucks Blood_Như Quỷ Nhập Tràng Hút Máu

In the TV show Family Feud hosted by Steve Harvey, they asked one hundred Americans, “Who suck your money most like dracula sucks blood?”. The answer was as follows:
1. IRS (Internal Revenue Service)
2. Children
3. Spouses
4. Mortgage (home loan)

Trong chương trình giải trí TV Family Feud (Gia Đình Đấu Trí) do Steve Harvey điều khiển, người ta đã hỏi một trăm người Mỹ, “Ai hút tiền của bạn nhiều nhất như quỷ nhập tràng hút máu?”. Câu trả lời đã là:
1. Sở thuế Mỹ_IRS (Internal Revenue Service)
2. Con cái
3. Vợ hoặc chồng
4. Ngân hàng cho vay tiền mua nhà_mortgage (home loan)

Documented by Khai Phi Hanh Nguyen_Khai Phi Hạnh Nguyên sưu tầm

%d bloggers like this: