Khai Phi's Website

How Many Americans Do Not Save Money For Retirement?_Bao Nhiêu Người Mỹ Không Để Dành Tiền Cho Tuổi Hưu Trí?

The American TV Channel CBS on February 7, 2019 said statistics showed 40% of Americans do not save money for retirement.
Đài Truyền Hình Mỹ CBS hôm 7 tháng 2 năm 2019 nói rằng thống kê cho biết 40% người Mỹ không để dành tiền cho tuổi hưu trí.

Khai Phi

%d