Khai Phi's Website

Responsibility, Kindness, And Intelligence_Trách Nhiệm, Lòng Tử Tế Và Sự Thông Minh

What Man does and does not do can tell about his responsibility, kindness, and intelligence.
Những gì người ta làm và không làm có thể cho biết về tinh thần trách nhiệm, lòng tử tế và sự thông minh của họ.

Khai Phi

%d