Khai Phi's Website

Beauty And Love_Sắc Đẹp Và Tình Yêu

Most men including the most powerful and wealthiest ones prefer beauty to love of young pretty women.
Therefore, most young pretty women prefer money to anything else of men.

Đa số đàn ông kể cả những kẻ quyền lực và giàu sang nhất thích sắc đẹp hơn tình yêu của đàn bà trẻ đẹp.
Vì vậy, đa số đàn bà trẻ đẹp thích tiền hơn những gì khác của đàn ông.

Khai Phi

%d bloggers like this: