Khai Phi's Website

Earning Money In The U.S._Kiếm Tiền Tại Mỹ

Unemployed 65-year old people, and unemployed single parents, who have no bank account and no other money can apply for Social Welfare Program (SWP) at the Social Security Services nearest to their home. SWP provides housing, food, and Medicaid, etc for free. Medicaid covers all health care, but it pays only for part of dental care. When these single parents no longer have a child under 18 years of age, they stop being eligible for SWP. Disabled and low income people can go to the Social Security Services to ask for help.

An amount of money is being taken away by the Social Security Services from your salary on each paycheck. If you are running your own business, an amount of money is also being extracted from your income periodically by the Social Security Services. Therefore in both cases, you can apply for Unemployment Payment at the Social Security Services, and if you work at least for 40 quarters (1 quarter = 1/4 year = 3 months), you are entitled to Social Security Benefit (SSB) when you retire. In addition to SSB, you get Pension Payment when you retire from many government agencies or some private companies. Your employer usually gives you 1% of your gross salary on each paycheck. And this money is put into a Savings Program for retirement. You can invest usually up to 15% of your gross salary on each paycheck to this program. And in this case, your employer gives you 5% of your gross salary on each paycheck. This 5% is put into the program. You can withdraw money from your Savings Program only when you retire.

Người già 65 tuổi thất nghiệp, cha hoặc mẹ độc thân thất nghiệp có con dưới 18 tuổi, nếu không có tiền trong ngân hàng và không có tiền nào khác có thể xin Welfare tại Sở An Ninh Xã Hội (Social Security Services) gần nhà họ nhất. Chương Trình Welfare Xã Hội (Social Welfare Program, SWP) cung cấp miễn phí nhà ở, thực phẩm, và Medicaid, vân vân. Medicaid trả tiền tất cả tốn phí về sức khỏe, nhưng chỉ trả một phần tốn phí về răng. Khi những cha hoặc mẹ độc thân này không còn có con dưới 18 tuổi, họ bị cắt mất SWP. Người bị tàn tật hoặc có thu nhập thấp có thể đến Sở An Ninh Xã Hội xin giúp đỡ.

Sở An Ninh Xã Hội lấy đi một số tiền lương của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương. Nếu bạn làm chủ một cơ nghiệp kinh doanh, Sở An Ninh Xã Hội cũng lấy đi một số tiền thu nhập của bạn vào mỗi định kỳ (mỗi tháng chẳng hạn). Vì vậy trong cả hai trường hợp, bạn có thể đến Sở An Ninh Xã Hội làm đơn hưởng Tiền Thất Nghiệp (Unemployment Payment) và nếu bạn làm việc ít nhất 40 tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng), bạn được hưởng tiền Phúc Lợi An Ninh Xã Hội (Social Security Benefit, SSB) khi bạn về hưu. Thêm vào SSB, khi về hưu, bạn có thể được trả Tiền Hưu Trí (Pension Payment) bởi cơ quan chính phủ hoặc hãng tư bạn đã làm việc. Chủ bạn thường cho bạn 1% lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Và số tiền này được bỏ vào Chương Trình Để Dành Tiền (Chương Trình Tiết Kiệm) cho tuổi về hưu (Savings Program for retirement). Bạn có thể đầu tư tới 15% tiền lương chưa trừ bì của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương vào chương trình này. Và trong trường hợp này, chủ của bạn thường cho bạn 5% tiền lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Số tiền 5% này được bỏ vào chương trình. Bạn chỉ có thể rút tiền tiết kiệm khi bạn về hưu.

 

Khai Phi

%d